Erasmus 2023/2024

Informacja o rekrutacji w ramach programu Erasmus na rok akad. 2023-2024

Informacja o rekrutacji w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja i składanie wniosków w USOS rozpoczyna się 09 do 28 lutego (dokładne terminy znajdują się w dokumentach w zakładce Erasmus)
W I turze składacie Państwo wniosek przez USOS jedynie na “nasze” miejsca.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z miejsc należących do innych Instytutów i katedr naszego wydziału – można to zrobić jedynie w rekrutacji uzupełniającej.*
Po rejestracji w systemie trzeba koniecznie wydrukować formularz zgłoszeniowy, a na nim musi się znaleźć średnia z ostatnich lat (lub roku). **
Formularz musi przed końcem rekrutacji trafić do koordynatora ds. Erasmus w IFW dr M.Wiatr-Kmieciak (hamster@amu.edu.pl). Rekrutacja jest otwarta na Wydział Neofilologii i każdy koordynatorów w instytutach / katedrach widzi wszystkie zgłoszenia z całego wydziału.

Ważne terminy: 

9.02 – 28.02.2023 r. – rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb (plus formularz itp.)
1.03 – 10.03.2022 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów
14.03 – 21.03.2022 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca
22.03 – 26.03.2022 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

Podstawowe kryteria selekcji:

średnia ocen nie niższa niż 3,6,
pozytywna opinia wykładowców
brak wcześniejszych wyjazdów w ramach programu ‘Erasmus’
znajomość języka kraju mobilności
spełnienie wymogów dodatkowych stawianych przez uczelnię partnerską i macierzystą

UWAGA:

Jeśli jako czas wyjazdu wybierają Państwo semestr zimowy – proces rekrutacji zaczyna się i kończy zanim przystąpią Państwo do egzaminów. Jeśli jednak zdarzy się tak, iż ani w I-ym ani w II-im terminie nie zdają Państwo egzaminów (w szczególności z Praktycznej Nauki Języka Obcego), Instytut zastrzega sobie możliwość ponownego rozpatrzenia kandydatur i w wyjątkowych sytuacjach, wycofania zgody na wyjazd.

*Jeśli chcą Państwo skorzystać z miejsc innych Instytutów należy:

skontaktować się z koordynatorem właściwego Instytutu, prosząc go o zgodę na „oddanie” miejsca,
sformułować prośbę do koordynatora instytucji przyjmującej o zgodę na przyjęcie na wymianę;
Informować o postępach i ew. uzyskaniu zgody na wyjazd własnego koordynatora;

** W rekrutacji mogą brać również studenci I roku studiów licencjackich. W takim przypadku należy do wniosku dołączyć wykaz ocen z I semestru. Ważnym argumentem za (lub przeciw) przyznaniem zgody na wyjazd będzie również opinia wykładowców, z którymi dany student realizuje zajęcia z PNJ_.

Pozostałe informacje:
Przy wyborze miejsca, zwróć uwagę na to, czy dana uczelnia może zaoferować podobny program studiów, skonsultuj się z miejscowym koordynatorem co do ekwiwalencji i punktacji ECTS.
Niezależnie od tego, jakie zajęcia będziesz zaliczać po powrocie, jesteś zobowiązany zdobyć podczas pobytu na uczelni zagranicznej  30 punktów ECTS.
Układając program zajęć, zwróć uwagę na to, jakie przedmioty będziesz musiał/musiała zaliczyć po powrocie. Jeśli to możliwe, spróbuj znaleźć na uczelni zagranicznej jak najwięcej przedmiotów, stanowiących ekwiwalenty względem przedmiotów, zawartych w programie Twojego kierunku I roku (oraz semestru/semestrów) studiów.
Nie rejestruj się na zajęcia w systemie USOSweb. Zrobisz to po powrocie tylko w związku z przedmiotami zaliczanymi po zakończeniu stypendium. Do protokołu w systemie dopisze Cię koordynator USOSweb w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich.
W celu podpisania umowy, podania numeru konta walutowego i rozliczenia wyjazdu po powrocie kontaktuj się z wydziałowym koordynatorem programu:
Magdalena Ratajczak, erasmneo@amu.edu.pl  tel: +48 61 829 35 37
W sprawie zatwierdzenia karty ekwiwalencji kontaktuj się z z-cą dyrektora IFW ds. studiów stacjonarnych: dr Łukasz Małecki, gab. 12B, lmalecki@amu.edu.pl

Aby rozliczyć się z wyjazdu po powrocie, zanieś do wydziałowego biura programu (101B) następujące dokumenty:
wydrukowane i podpisane przez zagranicznego koordynatora LA,
kartę pobytu z uzupełnionymi datami,
transkrypt ocen,
kartę ekwiwalencji podpisaną przez dyrektora ds. studiów stacjonarnych IFW oraz prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii. – poniżej znajdziesz wzór karty ekwiwalencji oraz przykład, w jaki należy ją wypełnić:
KARTA EKWIWALENCJI – wzór formularza

karta ekwiwalencji – przykładowy wzór wypełnienia

Przed wyjazdem skontaktuj się z wykładowcami, których zajęć nie zaliczysz w ramach ekwiwalencji przedmiotów. Umożliwi to prowadzącym zlecenie Ci dodatkowych zadań np. w celu zaliczenia (lub przygotowania się do zaliczenia) przedmiotu jeszcze przed powrotem z Erasmusa.
Wszystkie zasady znajdują się w plikach *.pdf pod linkami zamieszczonymi poniżej.
Dokumenty
Erasmus – zasady rekrutacji (studia)
Erasmus – zasady rekrutacji (praktyki)
Ulotka
Erasmus+ (FAQ)

Koordynator Erasmus w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (gab.16B) USOS
e-mail: hamster@amu.edu.pl

Więcej informacji na:
Strona wydziałowa Erasmus+

Strona główna Erasmus+ na UAM