Obowiązkowe szkolenia / Obligatory courses

Szkolenie BHP / Fundamentals of OSH

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku I stopnia (studia licencjackie) oraz I roku II stopnia (studia magisterskie).
Fundamentals of OSH is a compulsory e-learning course for all 1st year BA and MA students.

“Przepisywanie” zaliczenia z już zrealizowanego szkolenia na innym kierunku jest niemożliwe.
“Rewriting” credit from an already completed training course in another course is impossible.


Edukacja Informacyjna i Źródłowa / Information and Source Education (Library Training)

kurs e-learningowy obowiązkowy tylko dla studentów I roku I stopnia (studia licencjackie)
e-learning course mandatory only for 1st year BA students