Erasmus+

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Od samego początku istnienia programu w Polsce czyli od ponad 20 lat, UAM bierze aktywny udział w jego realizacji.
W ramach programu Erasmus + na lata 2021-2027 możliwe są wyjazdy w celu odbycia studiów lub praktyk.

więcej informacji:
Strona wydziałowa Erasmus+
Strona główna Erasmus+ na UAM
Erasmus+ (FAQ)

 1. Rekrutacja i składanie wniosków w USOS rozpoczyna się 08 do 29 lutego (dokładne terminy znajdują się w dokumentach w Intranecie UAM w zakładce Erasmus+)
 2. W I turze składają Państwo wniosek poprzez system USOS jedynie na “nasze” miejsca (z puli IFW).
 3. Jeśli chcą Państwo skorzystać z miejsc należących do innych Instytutów i Katedr na Wydziale Neofilologii – można to zrobić jedynie w rekrutacji uzupełniającej.*
 4. Po rejestracji w systemie trzeba koniecznie wydrukować formularz zgłoszeniowy, a na nim musi się znaleźć średnia z ostatnich lat (lub roku). **
 5. Formularz przed końcem rekrutacji musi zostać przez Ciebie przekazany do koordynatora ds. Erasmus+ w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich dr Małgorzaty Wiatr-Kmieciak (hamster@amu.edu.pl). Rekrutacja jest otwarta na Wydział Neofilologii i każdy koordynatorów w instytutach / katedrach widzi wszystkie zgłoszenia z całego wydziału.

UWAGA:
Jeśli jako czas wyjazdu wybierają Państwo semestr zimowy – proces rekrutacji zaczyna się i kończy zanim przystąpią Państwo do egzaminów. Jeśli jednak zdarzy się tak, iż ani w I-ym ani w II-im terminie nie zdają Państwo egzaminów (w szczególności z Praktycznej Nauki Języka Obcego), Instytut zastrzega sobie możliwość ponownego rozpatrzenia kandydatur i w wyjątkowych sytuacjach, wycofania zgody na wyjazd.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z miejsc innych Instytutów należy:

 • skontaktować się z koordynatorem właściwego Instytutu, prosząc go o zgodę na „oddanie” miejsca,
 • sformułować prośbę do koordynatora instytucji przyjmującej o zgodę na przyjęcie na wymianę;
 • Informować o postępach i ew. uzyskaniu zgody na wyjazd własnego koordynatora;

** W rekrutacji mogą brać również studenci I roku studiów licencjackich. W takim przypadku należy do wniosku dołączyć wykaz ocen z I semestru. Ważnym argumentem za (lub przeciw) przyznaniem zgody na wyjazd będzie również opinia wykładowców, z którymi dany student realizuje zajęcia z PNJ_.


Pozostałe informacje – przed wyjazdem
 1. Przy wyborze miejsca, zwróć uwagę na to, czy dana uczelnia może zaoferować podobny program studiów, skonsultuj się z miejscowym koordynatorem co do ekwiwalencji i punktacji ECTS.
 2. Niezależnie od tego, jakie zajęcia będziesz zaliczać po powrocie, jesteś zobowiązany zdobyć podczas pobytu na uczelni zagranicznej  30 punktów ECTS.
 3. Układając listę przedmiotów/zajęć, zwróć uwagę na to, jakie przedmioty będziesz musiał/a zaliczyć po powrocie. Jeśli to możliwe, spróbuj znaleźć na uczelni zagranicznej jak najwięcej przedmiotów, stanowiących ekwiwalenty względem przedmiotów, zawartych w programie Twojego kierunku/specjalności oraz roku (oraz semestru/ów) studiów.
 4. Przed wyjazdem skontaktuj się z wykładowcami, których zajęć nie będziesz mógł zaliczyć w ramach ekwiwalencji przedmiotów zagranicznych & przedmiotów zawartych w programie Twojego kierunku/specjalności studiów. Umożliwi to wykładowcom np. zlecenie Tobie dodatkowych zadań np. w celu zaliczenia (lub przygotowania się do zaliczenia) przedmiotu jeszcze przed powrotem z Erasmusa.
 5. Nie rejestruj się na zajęcia w systemie USOSweb. Zrobisz to dopiero po powrocie (za pośrednictwem koordynatora ds. USOS w IFW). Zostaniesz zarejestrowana/-y tylko na te przedmioty UAM, które nie będą posiadać ekwiwalentów wśród przedmiotów zagranicznych.
 6. W celu podpisania umowy, podania numeru konta walutowego i rozliczenia wyjazdu po powrocie kontaktuj się z wydziałowym koordynatorem Erasmus+:
  Magdalena Ratajczak, erasmneo@amu.edu.pl  tel: +48 61 829 35 37

Po powrocie

Dokumenty/formalności potrzebne do rozliczenia stypendium Erasmusa:

 1. Confirmation of Erasmus Study Period
  Zaraz po powrocie przedstawiasz koordynatorowi wydziałowemu wypełnione zaświadczenie o Twoim pobycie na stypendium.
 2. Zatwierdzona w USOSwebie ostateczna wersja OLA.
 3. Transcript of Records – wykaz wyników studiów z uczelni goszczącej
 4. Karta ekwiwalencji
  Na podstawie Transcript of Records przygotowujesz kartę ekwiwalencji przedmiotów zagranicznych i przedmiotów w programie Twojego kierunku studiów.
  Karta ekwiwalencji musi zostać w pierwszej kolejności zatwierdzona przez pełnomocnika Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w IFW.
  Poniżej znajdziesz wzór karty ekwiwalencji oraz przykład, w jaki należy ją wypełnić:
  karta ekwiwalencji – wzór formularza
  karta ekwiwalencji – przykładowy wzór wypełnienia

  Następnie – po uzyskaniu ww. zatwierdzenia – przekaż ją do Biura Obsługi Studiów, aby uzyskać akceptację Prodziekana ds. studenckich. Kopię zatwierdzonej przez Prodziekana karty ekwiwalencji przekazujesz do koordynatora wydziałowego Erasmusa oraz do swojego instytutu w celu wpisania ocen do USOS.
 5. Ankieta
  ​​​​​​​Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest także wypełnienie elektronicznej ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny (link do ankiety będzie przesłany na Twój adres email)

Koordynator ds. Erasmus+ w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (gab.16B) USOS
e-mail: hamster@amu.edu.pl