Jakość kształcenia

Priorytetowym celem strategicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, niezbędne umiejętności i kompetencje. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości przenikającej instytucję szkolnictwa wyższego jako całość.

Zapewnienie oraz sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia na kierunkach studiów Filologia wschodniosłowiańska, Komunikacja wizerunkowo-mediacyjnai Global Communication oferowanych i realizowanych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich, stanowi jedno z priorytetowych zadań Rady Programowej Grupy ww. kierunku studiów. 

1. Sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Potrzeba zapewnienia jakości kształcenia wynika, przede wszystkim, z:

 • nowej roli uczelni wyższych w społeczeństwie i gospodarce, opartej na powiązaniu kształcenia z prowadzonymi badaniami naukowymi,
 • rozpoznawalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich (jako jednej z jednostek organizacyjnych Wydziału) zarówno w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,
 • mobilności studentów i absolwentów,
 • konieczności systematycznego zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

Jakość kształcenia oznacza:

 • jakość jako doskonałość,
 • jakość jako podnoszenie standardów,
 • jakość jako przekształcenie standardów i procedur w dążeniu do ich ewaluacji i optymalizacji,
 • jakość jako gotowość do realizacji postawionych celów,
 • jakość jako ocena stopnia realizacji zamierzonych zadań i celów.

Zapewnianie jakości kształcenia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich jest procesem ciągłym, systematycznym i wieloaspektowym. U jego podstaw leży przekonanie, że doskonaleniu i wzmacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy okresowa ocena własna, dyskusja, współpraca zarówno z interesariuszami zewnętrznymi, promowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz wsłuchiwanie się w głos zarówno odbiorców (tj. kandydatów na studia i samych studentów) poszczególnych kierunków i specjalności studiów, a także absolwentów.

Sprawowanie nadzoru i zapewnianie jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich to wszelkie planowane i systematyczne działania, które bezpośrednio związane są z utrzymaniem i podwyższeniem jakości kształcenia i badań naukowych.

W celu zapewnienia efektywności prowadzonych działań, podnoszenie jakości kształcenia ma charakter permanentny i zakłada udział wszystkich członków wspólnoty akademickiej: studentów, doktorantów i pracowników.

Głównym celem w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością na Wydziale Neofilologii oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich jest przygotowanie studentów w zakresie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i kompetencji do podjęcia interakcji oraz udanej konfrontacji z rynkiem pracy poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, właściwych dla poszczególnych kierunków studiów.

2. Zapewnianie i ocenianie jakości kształcenia na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich odbywa się poprzez realizację szeregu zadań, mających na celu zapewnienie i systematyczne ocenianie dotychczasowej jakości kształcenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kierunków i specjalności studiów, tj.:

 1. Zapewnienie spójności i powiązania kształcenia z prowadzonymi badaniami w zakresie określonych dyscyplin naukowych;
 2. Zwiększenie konkurencyjności i przejrzystości wachlarza oferty edukacyjnej Wydziału Neofilologii oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane na rynku pracy;
 3. Tworzenie trwałych podstaw do umocnienia pozycji i rozpoznawalności Wydziału Neofilologii oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich zarówno w skali regionu, kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym;
 4. Kreatywne planowanie, organizacja i realizacja procesu kształcenia oraz wspieranie innowacji w zakresie dydaktyki;
 5. Wykorzystywanie potencjału szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego do oceny i doskonalenia jakości kształcenia;
 6. Udostępnianie informacji interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym o działaniach, podejmowanych w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, i osiąganych efektach uczenia się;
 7. Monitorowanie, ocena i doskonalenie programów studiów oraz efektów uczenia się, jak również systematyczna analiza i modyfikacja planów studiów dostosowanych do potrzeb sygnalizowanych przez zewnętrznych interesariuszy;
 8. Dążenie do zapewnienia i doskonalenia warunków kształcenia, w szczególności w zakresie modernizacji infrastruktury, zasobów technicznych, informatycznych i bibliotecznych;
 9. Dbałość o wysoką jakość kadry dydaktycznej, m.in. poprzez ustawiczne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
 10. Systematyczna ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych (zgodnie z regulaminem dobrych praktyk dydaktycznych na Wydziale Neofilologii);
 11. Adekwatność doboru kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem kwalifikacji oraz doświadczenia pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz ocen zawartych w ankietach studenckich;
 12. Aktualizacja sylabusów w aspekcie zmian treści programowych i literatury;
 13. Monitorowanie, ocena oraz korekta stosowanych przepisów, procedur i kryteriów oceniania studentów;
 14. Podejmowanie działań w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania;
 15. Zachęcanie studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia;
 16. Udzielanie zainteresowanym kandydatom i studentom wiarygodnych i kompletnych informacji na temat programów studiów, jakości kształcenia i kwalifikacji zdobywanych przez absolwentów;
 17. Umiędzynarodawianie procesu kształcenia poprzez zachęcanie do uczestnictwa w programach mobilności akademickiej studentów;
 18. Poszerzanie wiedzy studentów i kadry akademickiej poprzez dążenie do systematycznego uzupełniania zbiorów Biblioteki Filologicznej Novum oraz Biblioteki Uniwersyteckiej;
 19. Promowanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych studentów;
 20. Monitoring karier zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków i specjalności studiów;
 21. Opracowywanie planów i harmonogramu realizacji działań o charakterze naprawczym i doskonalącym, związanych z jakością kształcenia dla danego kierunku / specjalności studiów;
 22. Upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku / specjalności studiów;
 23. Dokumentowanie (w formie raportów i sprawozdań) przeprowadzonych analiz oraz podejmowanych działań wpływających na jakość kształcenia na danym kierunku studiów;
 24. Sporządzanie raportów rocznych z prowadzonej działalności w zakresie zapewnienia i oceny jakości kształcenia oraz sprawozdań, analiz na zlecenie Dziekana lub Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze;
 25. Opracowywanie raportów samooceny na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W ramach zapewnienia i oceniania jakości kształcenia będą wykorzystywane m.in.:

 1. raporty roczne i sprawozdania opracowywane na zlecenie Dziekana lub Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, dotyczące przeprowadzonych analiz oraz podejmowanych działań wpływających na jakość kształcenia na danym kierunku studiów,
 2. protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych oraz arkusze autoewaluacji,
 3. ankiety wypełniane przez studentów w systemie USOSweb,
 4. kwestionariusz ankiety dotyczącej opinii absolwenta o efektywności kształcenia w zakresie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Za organizację działań w zakresie nadzoru, zapewnienia i oceniania jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich odpowiedzialni są:

 1. Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. studenckich,
 2. powołani przez Dziekana Wydziału Neofilologii pełnomocnicy ds. studenckich,
 3. kierownicy i członkowie rad programowych kierunku studiów / grupy kierunków studiów,
 4. członkowie zespołów doradczych przy radzie programowej kierunku filologia.

Pozostałe informacje: