Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii

Celem Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii jest inicjowanie i rozwijanie prac badawczych z zakresu ekolingwistyki i komunikologii, koncentrując się na różnych formach komunikacji ludzkiej w dominującej perspektywie ekologicznej. Perspektywa ta jest wysoce interdyscyplinarna, ponieważ obejmuje współpracę z następującymi obszarami badań językoznawczych: językoznawstwo ogólne, porównawcze, historyczne i opisowe, językoznawstwo stosowane, pragmalingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka, socjolingwistyka, etnolingwistyka, informatyka, geografia języka i kultury oraz planowanie językowe, a także semiotyka (w tym semiotyka ogólna i stosowana), ponadto obejmuje współpracę z następującymi autonomicznymi dyscyplinami naukowymi: antropologia, biologia, geografia (w tym geografia populacji), psychologia, socjologia, demografia i statystyka.

Strona Zakładu


Badania Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii mają na celu, między innymi, odpowiedzieć na pytania dotyczące:

 • wyjątkowości języka i zjawiska komunikacji międzyludzkiej w stosunku do innych systemów komunikacyjnych występujących w przyrodzie,
 • zarządzania zasobami językowymi i komunikacyjnymi przez ludzkich uczestników komunikacji funkcjonujących w różnych niszach komunikacyjnych (takich jak nisza codzienna, nisza zawodowa, nisza obywatelska) i przestrzeniach publicznych,
 • typologii i parametrów transkomunikatorów (hybrydowych),
 • typologii wspólnot językowych w odniesieniu do pojęcia ‘tężyzny’ językowej i zdrowia (odporności języka / witalności) poszczególnych języków naturalnych występujących w globalnej arenie języków naturalnych (GAJNA),
 • skuteczności, sukcesu i komfortu w działaniach komunikacyjnych w różnych niszach komunikacyjnych i spotkaniach komunikacyjnych, a także w różnych transjęzykowych, transnarodowych (transetnicznych) i trankulturowych kontekstach. Szczególny obszar badań koncentruje się na monitorowaniu i profilowaniu różnych języków naturalnych, które współdziałają ze sobą w globalnej arenie języków naturalnych i ich losach. Ogólna dewiza Zakładu brzmi: habent sua fata linguae!.
 • typologii i roli wizerunku w komunikacji międzyludzkiej i procesach mediacyjnych.


The aim of the Department of Ecolinguistics and Communicology is to initiate and develop research work in the areas of ecolinguistics and communicology, focusing on various forms of human communication in the dominant ecological perspective. This perspective is highly interdisciplinary, since it involves the cooperation of the following areas of linguistic research: general, comparative, historical and descriptive linguistics, applied linguistics, pragmalinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, ethnolinguistics, communicology, language geography and language planning, and semiotics (including general and applied semiotics), as well as of the following autonomous scholarly disciplines: anthropology, biology, geography (including population geography), psychology, sociology, demography and statistics.


The Department’s research is aimed at answering questions concerning:

 • the uniqueness of language and human communication vis-a-vis other communication systems occurring in Nature,
 • the management of language and communication resources by human communicating agents functioning in various communicative niches (such as the daily routine and general culture niche, the professional niche, the citizenship niche) and public spaces,
 • the typology and parameters of the (hybrid) transcommunicators,
 • the typology of linguistic communities with regard to the concepts of language power and health (language robustness/vitality),
 • the effectiveness, successfulness and comfortability of human agent communication activities in various communicative niches and in communicative encounters, as well as in diverse translingustic, transnational (transethnic) and transcultural contexts. Special research focus is placed on the monitoring and profiling of various natural languages which interact with each other in the Natural Language Global Arena and on their fates (the general motto of the Department: habent sua fata linguae!).
 • the typology of the nature and social roles of visage (image) and the mediating power of natural languages.


Kierownik Zakładu
Prof. UAM dr hab. Joanna PUPPEL-WOBALIS

Profesor senior
Prof. zw. dr hab. Stanisław PUPPEL

Profesorowie
Prof. UAM dr hab. Emilia WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ

Adiunkci
dr Marta KOSZKO
dr Kinga KOWALEWSKA