Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe

Zapraszamy na nasza stronę internetową

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe zostało zarejestrowane 25 maja 2009 roku. Obecnie działają cztery dyskusyjne sekcje Koła: sekcja komparatystyki literacko-kulturowej (pod kierunkiem naukowym dr Alicji Brus), sekcja językoznawcza (pod kierunkiem dra Yurya Fedorushkova), sekcja ukrainistyczna (pod kierunkiem dra Ryszarda Kupidury) oraz sekcja filmoznawcza (pod kierunkiem dra Wojciecha Kamińskiego). Do 2010 roku istniała również odrębna sekcja literaturoznawcza, kierowana przez dr Annę Chudzińską-Parkosadze. W skład WKN wchodzą także takie formy aktywności artystyczno-naukowej jak: teatr „Szutnik”, chór „Maciejek” i Koło Filmowe „Russkij Kadr”.

Naszym priorytetem jest umacnianie ścisłej współpracy – opartej na dialogu, na wymianie doświadczeń – pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami. Kładziemy nacisk na indywidualne wspieranie (promowanie) członków Koła przy założeniu, że właśnie ten rodzaj pracy, dopełniając dydaktyczny proces kształcenia, przyczynia się do wzrostu jakości rozwoju intelektualnego przyszłych filologów.

Chociaż istniejemy formalnie od 2009 roku, to możemy pochwalić się niemałymi osiągnięciami. W porozumieniu z Instytutem Wschodnim UAM zorganizowaliśmy pierwszą w historii naszego Instytutu konferencję studencko-doktorancką (listopad 2009 r.) „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja. Ukraina. Białoruś”, a w latach następnych jej dwie kolejne edycje. W konferencjach naszych wzięli udział nie tylko członkowie WKN, ale również studenci i doktoranci z całej Polski (m. in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Gdańska, Łodzi) oraz z ośrodków naukowych Ukrainy (Kijowa, Odessy, Charkowa, Lwowa, Terespola), co nadało wydarzeniom charakter międzynarodowy. W marcu 2010 roku opublikowaliśmy pierwszy pokonferencyjny zbiór artykułów, zawierający teksty w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. Zakres tematyczny tomiku obejmował zagadnienia historii, polityki, językoznawstwa, literatury i kultury. Uzyskał on pozytywną recenzję prof. zw. dr hab. Joanny Mianowskiej i prof. dra hab. Bogusława Bakuły. Od samego początku działalności prowadziliśmy cykle wykładów otwartych, które miały postać multimedialnej prezentacji zainteresowań młodych przedstawicieli poszczególnych sekcji Koła. Wykłady te były adresowane do pracowników i studentów (również spoza Instytutu Filologii Rosyjskiej), pragnących poszerzyć swoją wiedzę w perspektywie szeroko pojętej kultury rosyjskiej i zapoznać się z nowymi tendencjami badawczymi. Wykłady odbywają się każdego roku w semestrze letnim.

W listopadzie w latach 2012 i 2013 odbyły się kolejne edycje konferencji organizowanej przez WKN, tym razem w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku. Oba wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród studentów i doktorantów z całego kraju oraz licznych zagranicznych ośrodków naukowych. W listopadzie 2012 roku ukazał się drukiem drugi tom materiałów pokonferencyjnych, który, podobnie jak poprzedni, uzyskał przychylną opinię recenzentów naukowych. Obecnie natomiast planowane jest wydanie publikacji książkowej będącej wynikiem konferencji z roku 2012 oraz organizacja kolejnej, już czwartej, edycji konferencji „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog”.

Uczestnicy spotkań WKN (pod merytoryczną opieką prowadzących) biorą także czynny udział w innych konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych.

Dzięki przedsięwzięciom o charakterze naukowo-dydaktycznym nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Wschodnim UAM i Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Polska-Ukraina”. Jesteśmy otwarci na nowe interesujące kontakty, a chęć ich ciągłego poszerzania wyrażamy przedstawiając swoje osiągnięcia podczas corocznego Kongresu Kół Naukowych.

 


 

Sekcja Lingwokulturologiczna

Prowadzący:

dr Olga Makarowska

Sekcja Lingwokulturologiczna WKN powstała w 2013 roku z inicjatywy studentki Mariny Adamskiej.

Cele Sekcji Lingwokulturologicznej uwzględniają zainteresowania jej uczestników. W latach poprzednich realizowano cele związane z tematyką „Język a muzyka” w szerokim rozumieniu:

Cele:

  • badania nad muzyką subkultur
  • badania nad muzyką filmową
  • badania nad muzyką w reklamie
  • badanie zjawiska intermuzyczności

 

Od roku 2018 cele badań oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki „Język – (Tekst) – Kultura – (Internet)”.

 

Cele:

  • badania nad językiem młodzieży w mediach społecznościowych (w tym w aspekcie porównawczym)
  • badania nad językiem memów internetowych
  • badania nad językiem tekstów elektronicznych
  • badania nad specyfiką internetowych gatunków tekstów (hipertekstów, tekstów klipowych itd.)
  • badania nad językiem Internetu

 

W 2020 r., w ramach SLK, zainicjowano projekt edukacyjny Kalendarz Świąt Rosyjskich. Koordynatorzy / koordynatorki projektu – członek SLK mgr Maciej Waraczewski oraz wykładowcy IFRiU dr Marina Jakowlewa-Pawlik, mgr Nadzieja Kortus, dr Daria Słupianek-Tajnert. Aktywny udział w realizacji projektu wzięli studenci i studentki IFRiU oraz członkini SLK mgr Marta Siekierska. Kierowniczka projektu – dr Olga Makarowska.

Od 2021 r. z inicjatywy członkini SLK mgr Weroniki Jeleńskiej rozpoczął się cykl spotkań „3 kwadranse”, poświęcony specyfice języka i kultury rosyjskiej.

Kontakt:

filin@amu.edu.pl