Wznowienie studiów

Ubieganie się o wznowienie studiów (tzw. reaktywację na studiach) jest możliwe, jeśli zostaniesz skreślony z listy studentów po zaliczeniu całego pierwszego roku studiów I stopnia lub II stopnia.

Brak zaliczenia całego I roku studiów uniemożliwia ubieganie się o ich wznowienie – w takim przypadku możliwe jest jedynie ponowne przystąpienie do rekrutacji na I rok studiów.
Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, jest złożenie wniosku o wznowienie studiów po przerwie nie dłuższej niż 3-4 lata, licząc od daty zakończenia niezaliczonego semestru.

Wniosek o wznowienie studiów po raz pierwszy rozpatruje Dziekan Wydziału Neofilologii.

Jeśli zostaniesz ponownie skreślona/-y z listy studentów, wniosek o wznowienie studiów należy skierować do Rektora (po wcześniejszym uzyskaniu na wniosku opinii Dziekana Wydziału). Rektor w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję o kolejnym (tj. drugim) wznowieniu studiów.

Wzór wniosku dot. wznowienia studiów – plik PDF
Do wniosku dołącz kartę przebiegu Twoich studiów (*możesz ją wygenerować samodzielnie po zalogowaniu się na konto w systemie USOSweb > zakładka “Oceny” > karta z j. polskim).
Komplet ww. dokumentów prześlij do:
Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich (*dotyczy studiów stacjonarnych)
lub
Kierownika studiów niestacjonarnych i podyplomowych (*dotyczy studiów niestacj. i podyplomowych)

Wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości (tj. na rok studiów, z któego zostałaś/-eś skreślony).
Wznowienie na wybrany rok studiów zawsze związane jest z ustalaniem różnic programowych*, a w trybie niestacjonarnym także z określeniem wysokości opłaty za studia.
* różnice programowe – to wszystkie przedmioty (począwszy od I roku studiów), które obowiązują w programie danego kierunku/specjalności na rok akademicki, w którym chciałabyś/chciałbyś wznowić studia.

Jeśli różnic programowych jest niewiele możesz wnioskować o jednoczesną realizację dwóch lat studiów – w tym celu należy jednak złożyć odrębny wniosek poprzez system USOS.