Zmiana obecnego kierunku / trybu studiów

Kiedy możliwe jest ubieganie się o zmianę obecnego kierunku (specjalności) studiów lub trybu studiów (ze stacjonarnego na niestacjonarny)?

Zmiana dotychczasowego kierunku (lub specjalności) studiów możliwa jest po ukończeniu pierwszego roku, tzn. po uzyskaniu zaliczeń i ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów, zawartych w programie dla I roku studiów.

!!! Pamiętaj, że jeśli na I roku nie uzyskałaś/-eś zaliczenia nawet z jednego przedmiotu nie możesz ubiegać się o zmianę kierunku/specjalności – w takim przypadku możesz ponownie przystąpić do rekrytacji na I rok studiów na kierunek/specjalność studiów, którą chciałabyś/chciałbyś realizować

W jaki sposób oraz kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zmianę kierunku / specjalności studiów można złożyć wyłącznie przez USOS.
Szczegółowe informacje dot. składania wniosku przez USOS są znajdziesz tutaj.

Do wniosku należy dołączyć kartę przebiegu Twoich studiów – ww. dokument możesz wygenerować samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w systemie USOS > zakładka “Oceny”.

Wniosek + kartę przebiegu studiów należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.