Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego – Edycja XII 2017-18

XII EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

K O M U N I K A T 

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO (XII EDYCJA) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

14/15 PAŹDZIERNIKA 2017

GODZ. 9.00 –  SALA 2

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XII edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2017/2018.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska  przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego.

Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 14-15 października 2017 roku.

Dokumenty można składać od 20 kwietnia do dnia 7 września 2017 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (Collegium Novum, al. Niepodległości 4, p. 7B, Poznań).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576 lub kierownik studiów podyplomowych tel. 603 421 741.

Informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna: Z kandydatami, którzy ukończyli inny kierunek/specjalność studiów niż filologia rosyjska zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 9 września 2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w sali 8B Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań. Kandydaci po ukończonej filologii rosyjskiej przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub innego kierunku/specjalności;
2. Życiorys;
3. Podanie o przyjęcie na studia;
4. Kwestionariusz osobowy;
5. 2 zdjęcia;

Zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2017-2018 trwają 2 semestry i rozpoczynają się 14/15 października 2017 roku (sobota/niedziela) w godzinach 09.00-16.00. Zajęcia trwają do końca czerwca 2017 roku. Łączna liczba godzin: 242.

Roczna opłata czesnego wynosi 3.400,00 zł (płatne w 2 ratach semestralnych po 1700,00 zł lub w 8 ratach miesięcznych po 425,00 zł).

Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zostanie zamieszczona ocena będąca średnią wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.

 

 

XII EDYCJA – 2017/2018

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
UWAGA: Zamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.

 

Archiwum