Rosyjskość: tęsknota za tożsamością

KOMUNIKAT nr 2

*

Z prawdziwą przykrością informujemy, iż musieliśmy odrzucić niektóre zgłoszenia z przyczyn pozostających poza kontrolą organizatorów. Nie są one merytoryczne (naukowe), lecz formalno-prawne. W wyniku zarządzeń UE oraz Rządu RP, a w konsekwencji władz rektorskich UAM musieliśmy z dniem 8 III 2022 całkowicie i bezterminowo zawiesić współpracę (obejmującą także konferencje) z akademickimi instytucjami (i osobami je reprezentującymi) Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi. Szczerze żałujemy, mając zarazem nadzieje na przyszłe spotkania po lepszej stronie historii.

 


MESSAGE No 2

It is with great regret that we have to inform that some conference applications must be rejected for reasons beyond the control of the organizers. This is not for scientific but for formal-legal factors. Due to the EU as well as Polish Government ordinance, and consequently AMU rector’s order  – in force since March 8, 2022 – we have indefinitely had to suspend our cooperation (which also includes conferences) with academic institutions (and their representatives) of the Russian Federation and the Republic of Belarus entirely.  We are sincerely sorry and hope for future meetings on the better side of history.


ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2

Мы с сожалением сообщаем, что нам пришлось отклонить некоторые заявки на участие в конференции по причинам, не зависящим от организаторов. Это связано не с аспектами мериторическими (научными), а формальными и юридическими. Согласно распоряжениям Европейского Союза и Правительства Республики Польша, а также, следовательно, Ректора Университета им. Адама Мицкевича в Познани, мы были вынуждены приостановить сотрудничество (в том числе относящееся к научным конференциям) с академическими учреждениями (и их представителями) Российской Федерации и Республики Беларусь на неопределенный срок с 8 марта 2022 года. Мы искренне огорчены по этой причине и надеемся на будущие встречи на лучшей стороне истории.

 

 

W imieniu komitetu organizacyjnego i naukowego,

On behalf of the organizing & scientific committee,

Oт имени научноорганизационного комитета,

 

Prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego, rosyjskiego, których zadaniem byłaby pomoc w wypełnianiu druków, sterowanie ruchem klientów oraz wydawanie maseczek ochronnych. Liczy się każda osoba, która mogłaby pomóc.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Neofilologii – Andrzej Narloch (mail: andrzej.narloch@amu.edu.pl ).

Wolontariusze proszeni są o podanie imienia i nazwiska, nr telefonu, maila oraz znajomości języków (UA, RU).


 

Pod patronatem

Jej Magnificencji Rektorki UAM 

Prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Neofilologii
Szkoła Nauk o Języku i Literaturze UAM
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM

Zapraszają do udziału w kolokwium analitycznym
Rosyjskość: tęsknota za tożsamością
zaplanowanym w trybie on-line, na platformie MS TEAMS, w dniach 20-21 IX 2022

Temat kolokwium inspirowany jest synergicznie kilkoma przesłankami: (i) formułowanie przez rosyjskich intelektualistów treści tzw. rosyjskiej idei, czyli poszukiwanie pomysłu na rozwój i twórczą obecność Rosji w kulturze europejskiej po swoistym ‘szoku oświeceniowym’ jaki w Rosji zainicjował Piotr I Wielki, a w konsekwencji wykształcenie się alternatywnych nurtów teoretycznych w tym zakresie; (ii) obsesyjny topos duchowej i cywilizacyjnej tożsamości w rosyjskiej myśli filozoficzno-społeczno-politycznej; (iii) nowa, post-pandemiczna polaryzacja świata, w której Rosja znów tradycyjnie szuka swej wielowymiarowej pozycji jako jeden z głównych podmiotów geopolitycznej gry, a samo zagadnienie tożsamości zbiorowej (np. narodowej) oraz obywatelskiej stało się nadzwyczajnie istotne moralnie w skali globalnej; (iv) konieczność zrozumienia rosyjskiej aksjologii tożsamości, aksjojęzykowego obrazu świata i pojęciowego autoobrazu (szczególnie w kontekście ideologicznej denacjonalizacji w latach 1917-1991) Rosjan jako kluczowego komponentu racjonalizacji myślenia o Rosji w społeczeństwach Europy, a szczególnie w kręgach opiniotwórczych. Z tych racji, kolokwium będzie też okazją dla klarownej konceptualizacji konotacyjnych odniesień leksemów russkij  i rossijskij oraz projektu tzw. russkowo mira.

Profil kolokwium pomyślany jest jako forum badawcze, mające charakter zarówno dociekań w postaci prezentacji tekstowych (i/lub audiowizualnych) poglądów autorskich, jak i debaty akademickiej. Poruszać się chcemy w otwartej formule nowoczesnej, refleksyjnej humanistyki pandyscyplinarnej, łączącej sfery filozofii i kulturoznawstwa (w tym religioznawstwa), językoznawstwa, literaturoznawstwa i sztuki, socjologii i psychologii, historii i politologii oraz dyscyplin pokrewnych. Mile widziana jest forma eseju, głośnego myślenia, pytań otwartych, a także dyskusyjność i kontrowersyjność hipotez w ramach metody i wolności naukowej.

Recepcja zgłoszeń na kolokwium (pierwotnie: konferencji) została zakończona.

Język kolokwium: polski i rosyjski


Komunikat 3

ZASADY UDZIAŁU i HARMONOGRAM:

Link do podstrony internetowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM: https://ifw.amu.edu.pl/o-instytucie/konferencje/tozsamosc-rosyjska/

 • Kolokwium będzie składało się z trzech seminariów.
 • Seminarium tworzą wystąpienia (dobrane przez organizatorów wg kryterium zbieżności tematycznej) wraz z dyskusją po nich.
 • Czas wystąpienia 35-45 min.

Adres korespondencyjny: jawa@amu.edu.pl

 1. Uczestnictwo w wykładach i dyskusji akademickiej jest bezpłatne. Link umożliwiający dołączenie do seminariów konferencyjnych: LINK
 2. Łączenia próbne (weryfikujące techniczną drożność kanału komunikacyjnego – MS Teams) z uczestnikami-referentami odbywają się w podanych indywidualnie komunikatach. Dnia 19 IX 2022 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się finalne łączenie próbne.

Termin nadsyłania pełnych tekstów do 20 X 2022. Wymogi redakcyjne tekstów zostaną podane Autorom w korespondencji indywidualnej.

Abstrakty

Harmonogram


Komitet naukowy                                                                                                                                         
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch
prof. UAM dr hab. Aleksandra Zywert
prof. dr hab. Borys Lanin
prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis
prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak

Zespół organizacyjny
prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak
dr Konrad Rachut (sekretarz)
mgr Weronika Świerkowska (serwis techniczno-informatyczny)

Dyrektor
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM
Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. +48 61 829 3576    e-mail: ifw@amu.edu.pl


Archiwum

Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań
School of Languages and Literatures
Faculty of Modern Languages and Literatures
Institute of Russian and Ukrainian Studies

have the honour to invite you to attend an analytical symposium on
The Russianness: longing for self-identity
that will be held – on-line on the MS TEAMS platform – on 20-21 September 2022

 

The topic of the Conference is synergistically inspired by the following premises: (i) the efforts of  Russian intellectuals to formulate the content of the so-called Russian Idea, or looking for an idea for development as well as the creative presence of Russia in European culture after a kind of ‘enlightenment shock’ was initiated by Peter I the Great in Russia, and consequently, the emergence of some theoretical alternatives in this regard; (ii) the obsessive topos of spiritual and civilization identity in Russian philosophical, social, and political thought; (iii) the  new post-pandemic polarization of the world, in which Russia once again, traditionally, seeks its multidimensional position as one of the main players in the geopolitical game, and in which the very issue of collective (e.g. national) and civic identity  has become extremely important morally on a global scale; (iv) the need to understand the axiology of self-identity, axiolinguistic image of the world, and conceptual self-image of Russians – especially in the context of the ideological denationalization of 1917-1991 – as a key component of the rationalization of thinking about a status of  Russia in the consciousness of European societies, especially within some opinion-forming elites. For these reasons, the conference will also be an opportunity for a clear conceptualization of connotational references of  lexemes русский (Russian) and  российский (Russia’s), as well as the project of the so-called Русский мир (Russkiy Mir), or Russian world/peace.

The Conference profile is intended as a research forum, having the character of both inquiries in the form of textual (and/or audiovisual) presentations of authors’ views and an academic debate. We want to operate in an open formula of modern, reflective pandisciplinary humanities, combining the spheres of philosophy and cultural studies (including religious studies), linguistics, literary studies and art, sociology and psychology, history and political science, and related disciplines. The form of an essay, thinking aloud, open-ended questions, as well as the debatable and controversial hypotheses within the scientific method and freedom are welcome.

Keynote speakers in plenary sessions:

Prof. Janusz Dobieszewski (University of Warsaw)
Prof. Lilianna Kiejzik (University of Zielona Góra)
Prof. Andrzej de Lazari (University of Lodz)
Prof. Zbigniew Mikołejko (PAN)

                                                                                   


RULES OF PARTICIPATION AND SCHEDULE

Updates of the detailed program of the Conference are going to be published on the website subpage of the Institute of Russian and Ukrainian Studies of AMU: https://ifw.amu.edu.pl/o-instytucie/konferencje/tozsamosc-rosyjska/

 • Conference languages: Polish, Russian, English
 • Speaking time: 25 minutes

Please send applications with abstracts of presentations (one A4 page = approx. 900 characters – in the selected conference language) – by 29 April 2022 to the following address: konferencja.tr@gmail.com

→   [the link to the application form]
→   [the link to the abstract form]

 1. The Scientific Committee is going to inform the Authors by June 3rd, 2022 about the qualification of their proposals to the conference program on the basis of the submitted abstracts.
 2. Abstracts of the accepted presentations are going to appear on the conference subpage by June 10th, 2022
 3. Link (links – in the case of parallel sessions) to join the conference sessions is going to be provided on the conference website after the final arrangement of the conference schedule, which is going to take place by September 9th, 2022
 4. Trial connection (verifying the technical patency of the communication channel – MS Teams) with participating speakers is going to take on September 19th , 2022 at a predetermined time.

The post-conference volume is going to be published by RYS Publishing House (20 points). The editorial requirements for the texts are going to be communicated o the Authors on the conference subpage. The deadline for sending texts is October 20th , 2022

The cost of participation and publication for Authors of accepted presentations is: PLN 200 (€ 45). Participation in the Conference discussions is free of charge.

The account for payments is going to be provided in the announcement No.2, and the deadline for payment is June 22nd, 2022

                                                                                  


Scientific Committee
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch
prof. UAM dr hab. Aleksandra Zywert
prof. dr hab. Borys Lanin
prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis
prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak

Organizational Team
prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak
dr Konrad Rachut (secretary)
mgr Weronika Świerkowska  (technical service)

Director
Institute of Russian and Ukrainian Studies AMU
Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Poland
tel. +48 61 829 3576    e-mail: ifw@amu.edu.pl


Университет имени Адама Мицкевича в Познани – Факультет неофилологии
Школа наук о языке и литературе УАМ
Институт русской и украинской филологии УАМ

Приглашают принять участие в аналитическом симпозиуме

Русскость: тоска по идентичности

Режим – онлайн, на платформе MS TEAMS, 20-21 сентября 2022 года

Конференция задумана в формате исследовательского форума, открытого для текстовых и/или аудиовизуальных презентаций взглядов авторов, а также для академических дебатов. Мы стремимся к открытой рефлексирующей междисциплинарной гуманитаристике, объединяющей философию, культурологию, религиоведение, лингвистику, литературоведение и искусствознание, социологию и психологию, историю, политологию и смежные дисциплины. Приветствуются эссеистические тексты, размышления вслух, открытая постановка вопросов, а также дискуссионность и противоречивость выдвигаемых гипотез – торжество научной свободы.

Тема конференции синергетически вдохновлена несколькими предпосылками:

 • формулировка русскими интеллектуалами так называемой русской идеи; разработка концепции творческого присутствия России в европейской культуре после Петровского ‘взрыва просвещения “, которое в России инициировал Петр I, и, как следствие, формирование альтернативных теорий в этой области;
 • проблема духовной и цивилизационной идентичности в русской философско-социально-политической мысли;
 • новая пост-пандемический поляризация мира, в которой Россия традиционно позиционирует себя в качестве одного из основных субъектов геополитической игры. Вопрос коллективной идентичности уже стал этически крайне важным в глобальном масштабе;
 • необходимость понимания русской аксиологии личности, аксиолингвистической картины мира и концептуального самовосприятия (особенно в контексте идеологической денационализации в 1917-1991 годы) россиян как ключевого компонента рационализации мышления о России в странах Европы и, особенно, в кругах, формирующих общественное мнение.

Исходя из этих соображений, конференция станет возможностью для четкой концептуализации лексем русский и российский, а также проекта так называемого русского мира.

Oсновные докладчики на пленарном заседании:

Профессор Януш Добешевский (Варшавский университет)
Профессор Лилианна Кейзик (Зелёногурский университет)
Профессор Анджей де Лазари (Лодзинский университет)
Профессор Збигнев Миколейко (Польская академия наук)

                                                                               


Правила участия и расписание

 1. Обновления подробной программы конференции появятся на сайте Института русской и украинской филологии УАМ: https://ifw.amu.edu.pl/o-instytucie/konferencje/tozsamosc-rosyjska/
 2. Языки конференции: польский, русский, английский.
 3. Время выступления докладчиков: 25 минут
 4. Последний срок для заявок с резюме выступления (1 страница A4 =  900 символов-на выбранном языке конференции) – до 29 IV 2022 на адрес: konferencja.tr@gmail.com

→ [ссылка на форму заявки]
→ [ссылка на форму резюме выступления]

О включении выступления в программу конференции на основе заполненных форм участия и заявленных тезисов научный комитет проинформирует авторов до 3 VI 2022

Резюме принятых выступлений появятся на сайте конференции до 10 VI 2022

 

Ссылка (ссылки – для параллельных сессий), позволяющая присоединиться к сессиям конференции, будет указана на сайте конференции после окончательного определения графика проведения конференции не позже, чем 9 IX 2022

Пробная связь (проверка технического аспекта канала связи MS Teams) с докладчиками состоится 19 IX 2022 в заранее назначенное время.

Постконференционная публикация выйдет в Издательстве RYS (20 баллов). Редакционные требования к текстам будут указаны на сайте конференции. Срок отправки текстов: до 20 X 2022

Стоимость участия и публикации для авторов выступлений, включенных в программу конференции: 200 PLN (45 €). Участие в обсуждении бесплатное.

Банковский счет для внесения оплаты будет указан в сообщении № 2. Срок оплаты для авторов, включенных в программу конференции: 22 VI 2022


Научный комитет 

проф. УАМ д-р наук Вавжинец Попель-Махницки
проф. УАМ д-р наук Анджей Нарлох
проф. УАМ д-р наук Александра Зыверт
проф. д-р наук Борис Ланин
проф. УАМ д-р наук Йоанна Пуппель-Вобалис
проф. УАМ д-р наук Беата Валигурска-Олейничак

 

Организационный комитет
проф. УАМ д-р наук Ян Вавжиняк
Доктор Конрад Рахут (секретарь)
маг-р Вероника Сверковска (техническая и информационная поддержка)

Директор
Института русской и украинской филологии УАМ
проф. д-р наук Вавжинец Попель-Махницки

Институт русской и украинской филологии УАМ
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
тел. +48 61 829 3576 электронная почта: ifw@amu.edu.pl