Zakład Białorutenistyki

Zakład Białorutenistyki skupia specjalistów zainteresowanych rozwojem badań naukowych zarówno w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa białoruskiego, jak i glottodydaktyki. Działalność naukowa pracowników Zakładu Białorutenistyki jest wieloaspektowa i koncentruje się wokół szeroko rozumianych zjawisk językowo-kulturowych obszaru wschodniosłowiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi. W centrum zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia językoznawcze, dialektologiczne, socjolingwistyczne, literaturoznawcze, komparatystyczne oraz przekładoznawcze. Eksploracje naukowe dotyczą wspólnego obszaru problemowego aksjolingwistyki, językoznawstwa diachronicznego (historycznego), terminologii teoretycznej oraz epistemologii, z uwzględnieniem odniesień do kontekstów pragmalingwistycznych, socjolingwistycznych i kulturoznawczych; poezji łacińskiej w literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego; socjologicznych studiów literackich, teorii postkolonialnej w literaturoznawstwie, geopoetyki i problematyki przestrzeni kulturowej; problemów tożsamości narodowej oraz kulturowej w dawnej literaturze białoruskiej, a także przekładów literackich na język białoruski. Istotne miejsce w badaniach naukowych pracowników Zakładu stanowi problematyka pogranicza białorusko-polsko-litewskiego, w szczególności: kontakty językowe i kulturowe na obszarze dawnego Księstwa Litewskiego; zagadnienia samoidentyfikacji narodowej mieszkańców pogranicza oraz związki języka i tożsamości, a także zmiany zachodzące w nich pod wpływem uwarunkowań społeczno-politycznych. Ważnym aspektem działalności naukowej są badania glottodydaktyczne dotyczące akwizycji języka obcego, rozwijania umiejętności oraz kompetencji językowych u osób uczących się. Szczególne miejsce zajmuje praktyczna nauka języka obcego jako środek komunikacji oraz przekazu informacji pozwalający poznać i zrozumieć kulturę, historię oraz tożsamość narodową.


Kierownik Zakładu
dr hab. Anna ŻEBROWSKA

Profesorowie
Prof. zw. dr hab. Zhanna NEKRASHEVICH-KAROTKAJA
Prof. UAM dr hab. Jan WAWRZYNIAK

Adiunkci
Dr Daria SŁUPIANEK-TAJNERT

Wykładowcy
Mgr Nadzieja SMAGINA
Mgr Hubert PATRZYKĄT