Zakład Języka Rosyjskiego

Najnowsze dociekania naukowe w Zakładzie dotyczą zarówno współczesnego języka rosyjskiego, jak i jego historii.
Badania nad współczesnym językiem rosyjskim obejmują różne płaszczyzny. Stosunkowo najwięcej prac poświęcono analizie słownictwa i frazeologii. Wiele eksploracji skierowanych jest na słowotwórstwo, zwłaszcza w jego relacji do gramatyki i słownictwa. Nie brakuje też poszukiwań o charakterze konfrontatywnym.
Obecnie pracownicy Zakładu zajmują się także problematyką związaną z historią języka rosyjskiego i innych języków słowiańskich. W ramach tej problematyki dominują zagadnienia genezy, rekonstrukcji i historii najstarszych alfabetów słowiańskich. Na uwagę zasługuje również obserwacja polonizmów w tekstach wschodniosłowiańskich, analiza słownictwa dawnych środowiskowych języków specjalistycznych oraz odapelatywnych nazw osobowych.


Kierownik Zakładu
Prof. UAM dr hab. Andrzej NARLOCH

Profesor senior
Prof. zw. dr hab. Marian WÓJTOWICZ

Profesorowie
Prof. UAM dr hab. Bożena HRYNKIEWICZ-ADAMSKICH
Prof. UAM dr hab. Katarzyna KULIGOWSKA

Adiunkci
Dr Paulina BORTNOWSKA
Dr Yury FEDORUSHKOV
Dr Łukasz MAŁECKI
Dr Zofia SZWED

St. wykładowcy
Dr Wojciech KAMIŃSKI
Dr Beata NOWICKA

Wykładowcy
Mgr Grzegorz STRABURZYŃSKI