Studia II stopnia

STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)  [24.09.2021]


PLANY STUDIÓW (studia I i II stopnia)

– ifros.home.amu.edu.pl > zakładka Dla Studenta” > “Studia stacjonarne” > “Plany studiów”


Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”, prowadzonego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii:

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska” – studia II stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)


Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów