Edukacja informacyjna i źródłowa / Information and Source Education (Library Training)

Information and Source Education – information in English (for students of Global Communication)

Edukacja informacyjna i źródłowa jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów 1 roku studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych i niestacjonarnych.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM i usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Zajęcia z przedmiotu Edukacja Informacyjna i Źródłowa są realizowane w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Logowanie na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOS (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOS).
Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test.

Jak zalogować się na szkolenie? Kliknij na link poniżej: 

Jak zalogować się na szkolenie? Kliknij na link poniżej: 
Edukacja informacyjna i źródłowa – rok akad. 2023/2024

Sylabus przedmiotu Edukacja informacyjna i źródłowa