Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Czym jest Indywidualna Organizacja Studiów?

Indywidualna Organizacja Studiów (w skrócie IOS) to jeden ze sposobów odbywania studiów wyższych. Stanowi wsparcie dla studentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odbywać studiów w normalnym trybie.

Jakie przesłanki uprawniają do uzyskania IOS?

Zgodnie z § 13 Regulaminu studiów UAM z dn. 01 października 2019 roku wśród sytuacji, uprawniających do wnioskowania o IOS, występują:
“§ 13 ust. 5. Za szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, uważa się zwłaszcza:
1) długotrwałą lub przewlekłą chorobę studenta;
2) udział w projektach badawczych;
3) realizację więcej niż jednego programu studiów;
4) działalność w organach uczelni, w tym w organach samorządu studenckiego.


Dodatkowo, na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student-rodzic i studentka w ciąży również ma prawo ubiegać się o taki sposób odbywania studiów.

Jednak system rozpatrywania wniosków jest bardzo zindywidualizowany, dlatego wcześniej wskazane sytuacje nie muszą automatycznie determinować pozytywnej decyzji. To Dziekan lub prodziekan ds. studenckich podejmuje ostateczną decyzję.

Warto dodać, że w niektórych jednostkach UAM IOS przyznawany jest także w przypadku problemów zdrowotnych, niepełnosprawności czy pracy zawodowej.

Jak ubiegać się o IOS? Jak złożyć wniosek?

W celu ubiegania się o IOS należy wypełnić wniosek, kierowany do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii, w którym należy uzasadnić swoją prośbę (p.s. przyczynę wnioskowania o IOS).
Szczegółowe informacje dot. składania wniosków znajdziesz pod poniższym linkiem.

Wniosek złożysz wyłącznie on-line (poprzez system USOS).
Zapoznaj się z INSTRUKCJĄ dot. składania wniosków przez USOS

UWAGA!!! Do wniosku o IOS należy dołączyć załącznik – szczegółowy wykaz przedmiotów, które mają być realizowane w ramach IOS (*wzór załącznika dostępny do pobrania poniżej:
plik w formacie .doc.
plik w formacie .pdf

w. tabeli należy:
– wpisać przedmioty, które mają być realizowane w trybie IOS;
– w przypadku każdego przedmiotu ustalić formę i warunki zaliczenia z wykładowcami (*brak opinii prowadzącego lub opinia negatywna oznacza, że dany przedmiot nie będzie mógł być realizowany w ramach IOS, a jedynie na zasadach ogólnych);
– wpisać ustalone z wykładowcami warunki zaliczenia zajęć/przedmiotów i uzyskać podpis wykładowcy/-ów.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków: w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego/ semestru (najlepiej wnioski składać od razu po rozpoczęciu semestru).
Pamiętaj!!! Wniosek o IOS należy składać co semestr, najlepiej niezwłocznie po jego rozpoczęciu.

Jak wygląda studiowanie w ramach IOS?

IOS może uprawniać do nieuczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Nie zwalnia to jednak z obowiązku ich zaliczenia.
Szczegółówe warunki zaliczania zajęć w ramach IOS należy ustalić bezpośrednio z wykładowcami prowadzącymi zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Podczas rozmów z nauczycielami akademickimi powinno ustalić się nie tylko zasady zaliczenia przedmiotów, ale również terminy zaliczania materiałów, liczbę dozwolonych nieobecności, które następnie należy odrobić, jak i sposób zaliczenia zajęć.

Czy jednoczesna realizacja dwóch lat w rok stanowi IOS?

Jednoczesna realizacja dwóch lat w ciągu jednego roku nie stanowi IOS. To osobny przypadek, który może zdarzyć się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Czy Indywidualny Tok Studiów to jeden ze sposobów realizacji IOS?

Indywidualny Tok Studiów (ITS) nie jest jednym ze sposobów realizacji IOS. ITS przyznaje się bowiem w przypadku bardzo dobrych wyników w nauce po I roku studiów I stopnia lub po studiach I stopnia.