Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego – Edycja XIII 2018-19

Szanowni Państwo Słuchacze Studiów Podyplomowych XII edycji (2017/2018)

Uprzejmie informuję, że Słuchacze, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty objęte programem studiów i uiścili zobowiązania finansowe mogą odbierać Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Świadectwa można odbierać osobiście w czwartki w godz. 12.00-14.00. Świadectwo może zostać wysłane pocztą na podstawie pisemnego wniosku Słuchacza i podania adresu pocztowego.

dr Wojciech Kamiński     e-mail: kawo@amu.edu.pl       tel.: 603 421 741

 

XIII EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Początek zajęć na studiach podyplomowych XIII edycji

sobota-niedziela 13-14 października 2018 godz. 09.00, sala 2B

Informacja

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2018/2019

TERMINY ZJAZDÓW 2018/2019 

PROGRAM STUDIÓW – ROK AKADEMICKI 2018-2019 (XIII edycja)

DYŻURY DZIEKANA

Sylabusy poszczególnych modułów (przedmiotów)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe wg ustalonego wzoru Link
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • kwestionariusz osobowy Link
  • CV
  • 1 zdjęcie

 

Termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2018 r. (I nabór), do 30 września 2018 r. (II nabór).

Kolejna edycja studiów zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba godzin: 242. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 09.00-16.00.

Po ukończeniu studiów słuchacze we wrześniu 2019 r. otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg ustalonego przez UAM wzoru.

Opłata za studia wynosi 3.500,00 zł. Opłatę można wnosić semestralnie (po 1750,00 zł, płatne za I semestr – do 31.10.18 r., za II semestr – do 15 02.19 r.) lub w ośmiu miesięcznych ratach. Każdy słuchacz otrzyma indywidualny numer konta, na który będzie wnosić opłaty. Opłatę ratalną słuchacz wnosi do: I rata – do 31.10., II rata- do 15.11., III rata – do 15.12., IV rata – do 15.01., V rata – do 15.02., VI rata – do 15.03., VII rata – do 15.04., VIII rata – do 15.05.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.

W wypadku rezygnacji ze studiów słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie kierownika studiów podyplomowych dr. Wojciecha Kamińskiego (tel. 603 421 741, e-mail: kawo@amu.edu.pl) lub sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (tel. 61 829 3576, e-mail: ifros@amu.edu.pl). W przypadku wyboru ratalnego sposobu wnoszenia opłaty za studia, rata wniesiona za miesiąc , w którym zgłoszono rezygnację ze studiów nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576
  • kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741.

 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XIII edycję

Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

w roku akademickim 2018/2019.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego.

Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 13/14 października 2018 roku.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu albo pocztą poleconą na adres Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576
  • kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741.

dr Wojciech Kamiński

Archiwum