Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego – Edycja XIV 2019-20

XIV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 

K O M U N I K A T  (09.08.2019r.)
UWAGA
:

XIV edycja Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2019/2020 zostanie uruchomiona przy zgłoszeniu się co najmniej 20 słuchaczy.

 

K O M U N I K A T 

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO (XIV EDYCJA) W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:

12/13 PAŹDZIERNIKA 2019

GODZ. 9.00 –  SALA 2

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XIV edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2019/2020.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska  przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego.

Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 12-13 października 2019 roku.

Termin składania dokumentów:

W pierwszej rekrutacji do 31 sierpnia 2019 r. (I nabór),

W drugiej rekrutacji do 30 września 2019 r. (II nabór).

Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (Collegium Novum, al. Niepodległości 4, p. 7B, Poznań).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576 lub kierownik studiów podyplomowych tel. 603 421 741.

Informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna: Z kandydatami, którzy ukończyli inny kierunek/specjalność studiów niż filologia rosyjska zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 7 września 2019 roku (sobota) o godz. 10.00 w pokoju 15B Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań. Kandydaci po ukończonej filologii rosyjskiej przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub innego kierunku/specjalności;
2. CV;
3. Podanie o przyjęcie na studia;
4. Kwestionariusz osobowy;
5. 1 zdjęcie;

Zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2019-2020 trwają 2 semestry i rozpoczynają się 12/13 października 2019 roku (sobota/niedziela) w godzinach 09.00-16.00. Zajęcia trwają do końca czerwca 2020 roku. Łączna liczba godzin: 242.

Roczna opłata czesnego wynosi 3.700,00 zł (płatne w 2 ratach semestralnych po 1850,00 zł lub w 8 ratach miesięcznych po 462,50 zł).

Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zostanie zamieszczona ocena będąca średnią wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.

Informacja

PODZIAŁ NA GRUPY
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2019/2020
TERMINY ZJAZDÓW 2019/2020
PROGRAM STUDIÓW – ROK AKADEMICKI 2019-2020 (XIV edycja)
DYŻURY DZIEKANA
Efekty kształcenia
Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów podyplomowych po zmianach z 27.01.2014r
Sylabusy poszczególnych modułów (przedmiotów)

 

Archiwum