1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Archiwum studia niestacjonarne 2020-21

Rok akademicki 2020-2021

Początek zajęć na studiach niestacjonarnych 17-18 października 2020 roku (tryb zdalny)

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że rejestracja na studiach niestacjonarnych została uruchomiona 18 lutego i potrwa do 18 marca 2021 roku.

Druga tura odbędzie się w dniach 16-23 czerwca 2021 roku.

 19.02.2021 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję wszystkich studentów studiów niestacjonarnych, że opłaty za II semestr (letni) pojawią się w usosie w późniejszym terminie.

Opłata za pierwszy miesiąc II semestru (letniego), tj. za luty zostanie przesunięta do 26.02.2021, reszta standardowo do 15. każdego miesiąca, aż do maja 2021 roku. Cenniki za semestr letni 2021 roku są obecnie aktualne tylko dla cudzoziemców studiujących w języku polskim (CUDZ). Informację otrzymałem z Sekcji Spraw Studenckich UAM oraz BOS Wydziału Neofilologii.

10.02.2021 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

Powołując się na Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, chciałbym poinformować, że zajęcia na Wydziale Neofilologii w semestrze II odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej.

Z poważaniem
Krzysztof Stroński
Dziekan

 01.02.2021 r.

UWAGA!
Zarządzenie nr 15/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Dokumenty

Ubezpieczenie NNW dla studentów
Terminarz zajęć 2020-2021
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2020-2021
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2020-2021 (wkrótce)

Zarządzenie nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

K O M U N I K A T

 DYŻURY DZIEKANATU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021 W GODZ. 08.00-12.00

  • 21.11.2020 
  • 12.12.2020 
  • 23.01.2021 
  • 06.02.2021

DZIEKANAT PRACUJE W TRYBIE ZDALNYM 

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuje studentki i studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia, że została uruchomiona rejestracja na studiach niestacjonarnych:

I TURA:    10.10.2020 – 10.11.2020

II TURA:    04.02.2021 – 11.02.2021 

12 października 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję studentów I roku studiów niestacjonarnych licencjackich filologii rosyjskiej, że program studiów w roku akademickim 2020-2021 przewiduje obowiązkowe zaliczenie w formie kursu e-learningowego przedmiotu EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA (dawniej: Przysposobienie biblioteczne).

Studenci zagraniczni będą mogli zaliczyć przedmiot w formie ćwiczeń w języku angielskim.

Kurs został także dostosowany dla potrzeb osób niedowidzących i niewidzących.  

Dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW I ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I i II STOPNIA FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 I KOLEJNYCH BĘDZIE REALIZOWANY LEKTORAT JĘZYKA ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO WYŁĄCZNIE  W FORMIE ZDALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Na I i II roku studiów licencjackich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Katarzyna Grodzka, na III roku Pani mgr Agnieszka Kuc.

Na I i II roku studiów magisterskich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Agata Rataszewska.

 

30.07.2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTEK I STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy studentka lub student odbyli już szkolenie na studiach I stopnia lub w innej uczelni, osoby przyjęte na I rok studiów na UAM są zobowiązani zaliczyć Szkolenie BHP.

 Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy  nastąpiło ponowne przyjęcie na I rok studiów (i zostało zaliczone Szkolenie BHP wcześniej) studenci są zobowiązani kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.   

dr Wojciech Kamiński

TERMINARZ ZAJĘĆ 2020-2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA LICENCJACKIE 2020-2021 

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2020-2021
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2020-2021
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGA: Zamieszczone poniżej harmonogramy zajęć ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. I ROK (stan na 01.09.2020 r.)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. II ROK (stan na 01.09.2020 r.)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. III ROK (stan na 05.10.2020 r.)

W ZWIĄZKU Z NADAL TRWAJĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM HARMONOGRAMY ZAJĘĆ MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM, O CZYM BĘDZIEMY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ STUDENTÓW.

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II⁰ PLANUJEMY URUCHOMIENIE DWÓCH SEMINARIÓW MAGISTERSKICH:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z JĘZYKOZNAWSTWA 
poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna  K u l i g o w s k a

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z LITERATUROZNAWSTWA 
poprowadzi prof. dr hab. Aleksandra  Z y w e r t

 Warunkiem utworzenia każdej grupy seminaryjnej jest zgłoszenie się 5-8 osób. W przeciwnym wypadku prowadzone będzie tylko jedno seminarium.

 15 lipca 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

K O M U N I K A T

 DYŻURY DZIEKANATU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021 W GODZ. 08.00-12.00

  • 21.11.2020 
  • 12.12.2020 
  • 23.01.2021 
  • 06.02.2021

DZIEKANAT PRACUJE W TRYBIE ZDALNYM 

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuje studentki i studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia, że została uruchomiona rejestracja na studiach niestacjonarnych:

I TURA:    10.10.2020 – 10.11.2020

II TURA:    04.02.2021 – 11.02.2021 

12 października 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

K O M U N I K A T

UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW I ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I i II STOPNIA FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 I KOLEJNYCH BĘDZIE REALIZOWANY LEKTORAT JĘZYKA ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO WYŁĄCZNIE  W FORMIE ZDALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Na I i II roku studiów licencjackich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Katarzyna Grodzka, na III roku Pani mgr Agnieszka Kuc.

Na I i II roku studiów magisterskich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Agata Rataszewska.

 

30.07.2020 r.

dr Wojciech Kamiński

K O M U N I K A T

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTEK I STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy studentka lub student odbyli już szkolenie na studiach I stopnia lub w innej uczelni, osoby przyjęte na I rok studiów na UAM są zobowiązani zaliczyć Szkolenie BHP.

 Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy  nastąpiło ponowne przyjęcie na I rok studiów (i zostało zaliczone Szkolenie BHP wcześniej) studenci są zobowiązani kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.   

dr Wojciech Kamiński

KOMUNIKAT SZKOLENIE BHP 2020-2021

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU
TERMINARZ ZAJĘĆ 2020-2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2020-2021 

 

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2020-2021
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2020-2021
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020-2021 – STUDIA MGR I ROK (stan na 16.10.2020 r.)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020-2021 – STUDIA MGR II ROK (stan na 10.10.2020 r.)

W ZWIĄZKU Z NADAL TRWAJĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM HARMONOGRAMY ZAJĘĆ MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM, O CZYM BĘDZIEMY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ STUDENTÓW.


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie “Komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej”

Archiwum