Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

Szczegółowe warunki powtarzania niezalaliczonych przedmiotów są określone w 
Uchwale Rady Programowej Grupy Kierunków Studiów Filologia wschodniosłowiańska, Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna, Global Communication dot. powtarzania niezaliczonych przedmiotów
Zapoznaj się z ww. informacjamiw szczególności z pkt. 16 i 17.

Nie zaliczyłam /-em przedmiotu – co mam zrobić?

W przypadku braku uzyskania zaliczenia z jakiegokolwiek przedmiotu (*za wyjątkiem PNJ_) możesz złożyć wniosek o jego powtarzanie z jednoczesną kontynuacją nauki na roku wyższym lub bez jednoczesnej kontynuacji nauki na roku wyższym.

Wniosek można złożyć wyłącznie online przez USOSweb.

Dopuszczalna ilość niezaliczonych przedmiotów pozostaje bez zmian, tj. na każdym roku studiów licencjackich i magisterskich są to maksymalnie trzy przedmioty.
Brak zaliczenia 4 i więcej przedmiotów skutkuje, niestety, skreśleniem z listy studentów.

Nie zaliczyłam /-em przedmiotu “Praktyczna nauka języka obcego*” – co mam zrobić?
(*obcego = PNJA, PNJB, PNJN, PNJR, PNJU).

W przypadku niezaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu “Praktyczna Nauka Języka Obcego” (tj. PNJA, PNJR, PNJU, PNJN) jedyną dopuszczalną opcją jest wyłącznie powtarzanie niezaliczonego przedmiotu BEZ KONTYNUACJI NAUKI na roku wyższym.
Np.
W przypadku niezaliczenia jakiegokolwiek PNJ_ na I roku studiów nie będzie możliwości, aby powtarzać PNJ_ z I roku i jednocześnie rozpocząć naukę na II roku. Jedyną możliwością, w przypadku niezaliczenia PNJ_ w sesji letniej i poprawkowej, będzie pozostanie na I roku, powtarzanie niezaliczonego PNJ_ i dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ww. przedmiotu rozpoczęcie nauki na II roku w kolejnym roku akademickim.
Podobnie w przypadku niezaliczenia PNJ_ z II roku studiów nie będzie możliwości, aby powtarzać PNJ_ z II roku i jednocześnie rozpocząć naukę na III roku. Jedyną dopuszczalną opcją będzie powtarzanie PNJ_ z II roku bez kontynuacji nauki na roku wyższym (*tj. pozostanie na II roku) i dopiero po zaliczeniu PNJ_ z II roku rozpoczęcie nauki na III roku w kolejnym roku akademickim.

W przypadku powtarzania innych przedmiotów (*innych niż PNJ_) możliwe będzie ubieganie się o powtarzanie niezal. przedmiotu /-ów z jednoczesną kontynuacją nauki na roku wyższym lub bez jednoczesnej kontynuacji nauki na roku wyższym.
W przypadku braku uzyskania zaliczenia np. z PNJR, Gramatyki języka obcego i Historii języka …, możliwe będzie powtarzanie niezaliczonych przedmiotów bez kontynuacji nauki na roku wyższym (* przyczyną ww. jest brak zaliczenia przedmiotu PNJR, który można powtarzać wyłącznie bez kontynuacji nauki na roku wyższym).

Dopuszczalna ilość niezaliczonych przedmiotów pozostaje bez zmian, tj. na każdym roku studiów licencjackich i magisterskich są to maksymalnie trzy przedmioty.
Brak zaliczenia 4 i więcej przedmiotów skutkuje, niestety, skreśleniem z listy studentów.

Nie udało mi się zaliczyć egzaminu poprawkowego, ale chcę kontynuować studia.
Co mam zrobić w tej sytuacji?

Należy złożyć wniosek o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu.
Dostępne są dwa rodzaje wniosków:
*) powtarzanie niezaliczonego przedmiotu bez kontynuacji nauki na roku wyższym 
*) powtarzanie niezaliczonego przedmiotu z jednoczesną kontynuacją nauki na roku wyższym 

Wniosek można złożyć wyłącznie przez USOSweb.
Zapoznaj się z informatorem w sprawie składania podań studenckich przez USOSweb

Powtarzanie przedmiotów jest niestety płatne 🙁
Wysokość opłat jest następująca:
w przypadku przedmiotu PNJ_ (np. PNJR, PNJU, PNJA, PNJN) – 400 zł za semestr nauki (* jeśli zatem zaliczyłaś/-eś tylko jeden semestr PNJ_, wówczas opłata wynosi 2 x 400 zł, ponieważ PNJ_ jest realizowany w trakcie roku akademickiego w semestrze zimowym i letnim)
w przypadku wszystkich pozostałych przedmiotów opłata wynosi 250 zł za semestr nauki.

W przypadku powtarzania przedmiotu “Seminarium licencjackie” / “Seminarium magisterskie” dołącz również opinię promotora – wzór ww. opinii pod ponższym linkiem

Do kiedy należy złożyć wniosek o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów?

W ciągu maksymalnie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (czyli w praktyce do 14-15 października).

Czy mogę jeszcze raz powtarzać przedmiot, który już raz był przeze mnie powtarzany?

Zgodnie z § 35 Regulaminu studiów “przedmiot już raz powtarzany nie może być powtarzany po raz kolejny”.
Brak uzyskania oceny pozytywnej z powtarzanego przedmiotu wiąże się ze skreśleniem z listy studentów.
W przypadku skreślenia możesz ubiegać się o wznowienie studiów – szczegółowe informacje znajdziesz pod poniższym linkiem.

Jak wygląda zaliczanie powtarzanego przedmiotu?

W następnym roku akademickim należy zarejestrować się w USOSweb na całość przedmiotu (np. wykłady + konwersatoria) nawet, jeżeli zaliczona jest jego część (np. zaliczony został jeden semestr) oraz uczęszczać ponownie na wszystkie zajęcia.