XVIII Konferencja Międzynarodowa “Rusycystyka Europejska a Współczesność”, 13-15 września 2023 r.

XVIII
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
„RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”
POZNAŃ, 13-15 WRZEŚNIA 2023

Temat konferencji:
“CZY WOJNA TO POKÓJ? PRZYSZŁOŚĆ FILOLOGII”

Anons konferencyjny

Temat wojny, szczególnie aktualny w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę prowokuje pytania dotyczące m. in. kondycji współczesnej humanistyki. Czy po Buczy będzie można czytać Dostojewskiego? Czy język rosyjski będzie językiem Puszkina, czy językiem Putina? Czy słowa będą precyzyjnie nazywać pojęcia (wojna, czy „specjalna operacja wojskowa”)? Czy kultura rosyjska: język, literatura, muzyka, film, sztuki piękne we współczesnym świecie będą poddawane ideologizacji? Czy kultura musi być uwikłana w politykę?  Czym jest powinność literata? Czym jest niezależność twórcza, a czym jest konformizm? Czym jest kultura niewoli? Jak przyjmować kolejną falę emigracji (ucieczka, „samooczyszczanie rosyjskiego społeczeństwa”, poszukiwanie wolności)? Jak pojmować rosyjskość? Jak definiować rusofobię? Jak rozumieć (post)kolonializm, (neo)imperializm?

Językoznawstwo w najnowszych badaniach koncentruje uwagę na zmianach i transformacjach w kontekście kryzysowych bądź przełomowych wydarzeń prowadzących do inicjowania bądź aktywizacji różnych zjawisk i procesów językowych. Najwyraźniej odbija się to w mass mediach, które najszybciej reagują na bodźce zewnętrzne. Obserwowane w społeczeństwie rosyjskim deformacje społecznie wyznawanych wartości, odsunięcie na dalszy plan ogólnoludzkich, moralno-etycznych dominant znajduje swoje odbicie w codziennym użyciu języka. Czy dzisiejsza narracja społeczna kształtuje normy i priorytety moralne, czy jest raczej narzędziem niezbędnym do tworzenia zindywidualizowanego i wypaczonego obrazu świata wąskiego grona osób?  Czy w związku z tym następuje zmiana rosyjskiego systemu wartości, gdyż coraz częściej notujemy elementy mowy nienawiści, agresji językowej, narrację rywalizacji i dominacji powiązanych z szowinizmem narodowościowym? Czy najnowsze technologie w zakresie badania języka pozwolą odróżnić prawdę od fałszu, rzeczywistość od symulacji? Czy dialog jako podstawowa forma wymiany myśli jeszcze ma miejsce, czy może został już prewencyjnie pogrzebany jako niebezpieczny pretekst demaskacji jednostronnego dyskursu propagandowego?

Liczymy na to, że pytania te sprowokują merytoryczną dyskusję i przyczynią się do lepszego zrozumienia problemów, przed którymi staje filologia, a szczególnie Rusycystyka Europejska we Współczesności.

LINK DO KONFERENCJI

Zaproszenie
Program konferencji
Formularz uczestnika konferencji
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji
Informacje organizacyjne – 1 (20.03.2023 r.)
Komitet naukowy konferencji
Komitet organizacyjny konferencji
Wskazówki dla autorów (“Studia Rossica Posnaniensia”)
Opłata konferencyjna dla uczestników z Polski
Opłata konferencyjna dla uczestników z zagranicy


XVIII
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕВРОПЕЙСКАЯ РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ”
ПОЗНАНЬ, 13-15 СЕНТЯБРЯ 2023

Тема конференции:
“ВОЙНА – ЭТО МИР? БУДУЩЕЕ ФИЛОЛОГИИ”

Объявление о конференции

Тема войны, будучи особенно актуальной в контексте российского вторжения в Украину, вызывает вопросы, касающиеся, среди прочего, состояния гуманитарных наук в настояшее время. Можно ли после Бучи читать Достоевского? Будет ли русский язык языком Пушкина или языком Путина? Будут ли слова чётко называть понятия (война или “специальная военная операция”)? Будет ли русская культура: язык, литература, музыка, кино, изобразительные искусства подвергаться идеологизации в современном мире? Должна ли культура быть вовлечена в политику? Каковы обязанности литератора? Что такое творческая независимость и что такое конформизм? Что такое культура рабства? Как принимать очередную волну эмиграции (побег, “самоочищение российского общества”, поиск свободы)? Как понимать русскость? Какова дефиниция русофобии? Как понимать (пост)колониализм, (нео)империализм?

В новейших исследованиях лингвистика сосредоточена на изменениях и преобразованиях в контексте кризисных или переломных событий, ведущих к возникновению или активизации различных языковых явлений и процессов. Очевиднейшим образом это проявляется в средствах массовой информации, которые быстрее всего реагируют на внешние стимулы. Наблюдаемая в российском обществе деформация исповедуемых им ценностей, отодвигание на задний план общечеловеческих, нравственно-этических доминант находит своё отражение в повседневном употреблении языка. Формирует ли сегодняшнее общественное повествование нормы и моральные приоритеты или же скорее является инструментом, необходимым для создания индивидуализированной и искажённой картины мира узкого круга людей? Изменяется ли в связи с этим российская система ценностей, поскольку мы всё чаще находим элементы языка вражды, языковой агрессии, повествования о соперничестве и господстве, связанных с национальным шовинизмом? Позволят ли новейшие технологии в области изучения языка отличить правду от лжи, реальность от симуляции? Ведётся ли ещё диалог, понимаемый как основная форма обмена мыслями, или же он уже предварительно похоронен как опасный предлог для разоблачения одностороннего пропагандистского дискурса?

Мы рассчитываем на то, что вышеприведённые вопросы послужат стимулом для содержательного обсуждения и будут содействовать более углублённому пониманию проблем, стоящих перед филологией, и особенно Европейской Русистикой в Современности.

Приглашение
Программа конференции
Заявка на участие
Информационная клаузула для участников
Организационная информация – 1 (20.03.2023)
Научный комитет конференции
Организационный комитет конференции
Указания для авторов (“Studia Rossica Posnaniensia”)
Организационный взнос конференции для иностранных участников


XVIII
POZNAŃ, 13-15 SEPTEMBER 2023
INTERNATIONAL CONFERENCE
„EUROPEAN RUSSIAN STUDIES AND MODERNITY”

Title of the conference
“IS WAR A PEACE? THE FUTURE OF PHILOLOGY”

Conference announcement

The subject of war, being especially current in the context of the Russian invasion of Ukraine, raises questions about, among others, the condition of contemporary humanities. Will it be possible to read Dostoyevsky after Bucha? Will the Russian language be the language of Pushkin or the language of Putin? Will the words accurately name concepts (war or “the special military operation”)? Will Russian culture: language, literature, music, film, fine arts be ideologised in the modern world? Does culture have to be involved in politics? What is the duty of a writer? What is creative independence and what is conformism? What is the culture of slavery? How to approach the next wave of emigration (escape, “self-purification of Russian society”, search for freedom)? How to understand Russianness? How to define Russophobia? How to understand (post)colonialism, (neo)imperialism?
In its latest research, linguistics focuses on changes and transformations in the context of crisis or breakthrough events that lead to the initiation or activation of various linguistic phenomena and processes. This is most noticeably reflected in the mass media, as their reaction to external stimuli is the quickest. The observed deformation of the values professed by Russian society, the relegation of universal, moral and ethical dominants is reflected in the everyday use of language. Does modern social narrative shape moral norms and priorities, or is it rather a tool necessary to create an individualised and distorted image of the world of a narrow circle of people? Are there consequent changes occurring in Russian value system, since we more and more often experience elements of hate speech, linguistic aggression, the narrative of rivalry and domination associated with national chauvinism? Will the latest technologies in the field of language research make it possible to distinguish truth from falsehood, reality from simulation? Does dialogue as the basic form of exchanging ideas still take place, or has it been preventively buried as a dangerous excuse for exposing the one-sided propaganda discourse?
We hope that the above mentioned questions will result in a substantive discussion and contribute to a more in-depth understanding of the problems faced by philology, especially by European Russian studies in Modernity.

Invitation
Application form
Information clause for conference participants
Organizational information – 1 (20.03.2023)
Scientific committee of the conference
Organizing committee of the conference
Guide for authors (“Studia Rossica Posnaniensia”)
Conference fee for foreign participants